Accions del document

Adaptació d'Estudiants d'Enginyeria Tècnica Industrial als Estudis de Grau de l'EUETIB

Comparteix Share
Any acadèmic 2009/10

Introducció

El curs acadèmic 2009/10 comencen a l’EUETIB els nous estudis de Grau en Enginyeria. La implantació es farà paulatinament any rere any, de forma que al setembre de 2009 ja no entraran estudiants nous d’enginyeria tècnica industrial i s’iniciarà la impartició dels primers cursos de 4 titulacions de grau que substitueixen els estudis d’enginyeria tècnica industrial, d’acord amb la correspondència següent:

 

Estudis de Primer Cicle en procés d’extinció Nous estudis de Grau equivalents
Enginyeria tècnica industrial, esp. Electricitat Grau en Enginyeria Elèctrica
Enginyeria tècnica industrial, esp. Electrònica Industrial Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria tècnica industrial, esp. Mecànica Grau en Enginyeria Mecànica
Enginyeria tècnica industrial, esp. Química Industrial Grau en Enginyeria Química

A banda d’aquests estudis, el curs 2009-10 l’EUETIB iniciarà també dues noves titulacions de grau úniques a Catalunya: Enginyeria Biomèdica i Enginyeria en Energia.

 

Procés d’adaptació de l’estudiantat de pla 2002

(regulat als articles 5.1 i 5.2 de la Normativa acadèmica d’estudis de Grau de l’EUETIB, 2009/10)

L’estudiant o l’estudianta que cursi estudis de primer cicle a l’EUETIB i vulgui adaptar-se als estudis de grau a la mateixa Escola, haurà de sol·licitar-ho al director o la directora del Centre, d’acord amb el procediment previst en l’apartat 4 d’aquest document.

Els estudiants/es de l’Escola que s’adaptin podran trobar-se en dues situacions diferents:

  1. Estudiants APTES de Fase Selectiva del pla 2002: es considerarà que aquests estudiants/tes han assolit la permanència per a la Fase Inicial dels estudis de grau.
  2. Estudiants que estiguin cursant la Fase Selectiva del pla 2002: es considerarà que aquests estudiants/tes han d’assolir la permanència de la Fase Inicial dels estudis de grau. En aquest supòsit, i a efectes de permanència, no es tindrà en compte el temps que porten a l’Escola cursant els estudis del pla 2002.

En tots dos supòsits, i per a les adaptacions de les assignatures, seran d’aplicació les corresponents taules d’adaptacions incorporades als plans d’estudis. En les taules d’adaptacions es comptabilitzen els crèdits a raó de 10 hores de classe cadascun en el pla 2002 i a raó de 25 hores de treball de l’estudiantat en el cas dels crèdits ECTS del pla de grau.

Aquest procediment d’adaptació té com a objectiu que l’adaptació es faci seguint el principi d’afavorir l’estudiant de tal forma que, en cap cas, li seran adaptats menys crèdits ECTS dels que hagués superat en el pla 2002. Si el nombre de crèdits ECTS adaptats al grau és inferior al nombre de crèdits superats al primer cicle, s’estudiarà l’expedient de l’estudiant o l’estudianta per a establir les assignatures que s’adaptaran a fi d’aconseguir que el nombre de crèdits ECTS adaptats no sigui inferior al nombre de crèdits superats.

El nombre de crèdits de tipus optatiu del pla d'estudis 2002 es reconeixeran un a un, com a crèdits de tipus optatiu, en el pla d'estudis de Grau.

El nombre de crèdits de lliure elecció del pla d'estudis 2002, cursats o reconeguts, es reconeixeran un a un, com a crèdits de tipus optatiu, en el pla d'estudis de grau, amb un màxim de 9 crèdits ECTS.

 

Taules d’adaptació entre estudis de primer cicle/estudis de grau

La normativa que regeix (RD 1393/2007 i document UPC CG 18/6 2008) regula les condicions per tal que els estudiants i les estudiantes que hagin començat estudis conforme a plans anteriors i en procés d’extinció, puguin accedir als nous estudis de grau. L’EUETIB ha preparat unes condicions d’adaptació que afavoreixin el pas dels estudiants d’enginyeria tècnica industrial que vulguin continuar i acabar els seus estudis segons les noves titulacions de grau en enginyeria, reconeixent els crèdits ja cursats i superats que són assimilables a d’altres corresponents en els nous estudis.

Podeu consultar les taules d’adaptació entre estudis de primer cicle de l’EUETIB i els nous estudis de grau que les substitueixen al document taules d’adaptació als graus EUETIB.

 

Sol·licitud d’adaptació als nous estudis de grau i calendari de matrícula (tardor 2009/10)

Aquest procés el podran realitzar els estudiants de l’EUETIB que hagin cursat parcialment estudis del pla 2002.

  • Sol·licitud d’adaptació: Podeu descarregar l'imprès de sol·licitud fent clic AQUÍ. Heu d’emplenar-lo i presentar-lo al Registre de Gestió Acadèmica de l’EUETIB. (consultar abans l’horari d’atenció a públic de Gestió Acadèmica). També podeu presentar la sol·licitud d'adaptació de forma telemàtica mitjançant l'e-Secretaria.

El Pla d'estudis de Primer Cicle s'extingirà el 30 de setembre de 2015. A partir d'aquella data no es podrá sol·licitar l'adaptació al Grau ni continuar estudis de Primer Cicle.

 

L’adaptació no té cap cost per a l’estudiant

 

Calendari d’extinció del pla 2002 i d’implantació dels estudis de Grau a l’EUETIB

Els/les estudiants/es del pla d’estudis 2002 de l’EUETIB podran adaptar-se als estudis de grau des del setembre de 2009.

D'acord amb la legislació vigent reguladora de l'extinció dels plans d'estudi i les directrius establertes pel Consell de Govern de la UPC, la implantació de les titulacions de grau i l'extinció del pla d'estudis al que substitueixen, es realitzaran curs a curs d'acord amb el següent cronograma:

Pla 2002
Grau
Pla 2002
Grau
Pla 2002
Grau
Pla 2002
Grau
Pla 2002
Grau
Curs
Quadrimestre
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
4
Q8
Q8
Q8
Q8
Q7
Q7
Q7
Q7
3
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
2
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
1
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

 

T = Quadrimestre de tardor
P = Quadrimestre de primavera
Qx = Quadrimestre x

En fons ocre, apareixen els cursos d'estudis en enginyeries tècniques del pla 2002 amb docència en el curs acadèmic indicat.

En fons blau, apareixen els cursos d'estudis en enginyeries tècniques del pla 2002 sense docència, en els quals només s’ofereix als estudiants la possibilitat de fer els exàmens i proves corresponents.

En fons verd, els cursos del pla d'estudis de grau. La implantació és curs a curs, a partir del curs 2009-10 i amb repetició de docència en el primer curs acadèmic (primer quadrimestre a la primavera i segon quadrimestre a la tardor a partir del 2010).

En fons groc, els cursos dels que s’ofereix docència només a l’estudiantat procedent de l’adaptació del pla 2002.

 

Marc normatiu

  • Article 16 de la Normativa acadèmica d’estudis de Primer Cicle de l’EUETIB, any acadèmic 2009-10, aprovada per la Junta d’Escola el 8 de juliol de 2009.
  • Article 5 de la Normativa acadèmica d’estudis de Grau de l’EUETIB, any acadèmic 2009-10, aprovada per la Junta d’Escola el 8 de juliol de 2009.
  • Acord 93/2008 del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, de 20 de juny de 2008, que regula els criteris per a l’extinció de les titulacions de primer cicle, primer i segon cicle i segon cicle, i la implantació dels nous ensenyaments de grau de la UPC.
  • Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
darrera modificació: Juliol 2014
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech