Comissió de Qualitat


Bases de la constitució de la Comissió del Sistema de Gestió de la Qualitat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

1. DEFINICIÓ

La Comissió del Sistema de Gestió de la Qualitat (CSGQ) és l’òrgan consultiu de que es dota l’EUETIB per gestionar, coordinar i realitzar el seguiment del sistema de gestió intern de qualitat de l’escola que està en procés de disseny i implantació, seguint les directrius del programa AUDIT.

La Comissió de Qualitat informa de les seves activitats a la Junta d’Escola.

2. COMPETÈNCIES


Les competències de la CSGQ són:

1. Fer un anàlisi amb la periodicitat que s’estableix dels indicadors recollits al SGQ.

2. Orientar estratègies de recollida d’informació dels diferents àmbits del SGQ.

3. Disposar de la informació actualitzada en tot el que fa referència al Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ), consultant i utilitzant el sistema de comunicació intern acordat (assignatura “Comissió de Qualitat” en ATENEA).

4. Vetllar per a que el SGQ sigui una eina útil per garantir la millora continua de les diferents titulacions que s’imparteixen al centre.

5. Prendre decisions per consens i proposar-les al equip directiu per tal de millorar el desenvolupament dels plans d’estudi.

6. Promoure i recollir les propostes d’agents externs experts en àmbits tècnics, socials, etc. quan el SGQ ho requereixi.

7. Analitzar els informes referents als resultats dels indicadors del SGQ.

8. Garantir un correcte registre de l’estat dels procediments SGQ.

9. Promoure l’establiment d’acords entre els col·lectius implicats per tal de desenvolupar amb èxit les iniciatives que reverteixin en una millora del SGQ.

10. Proposar indicadors per avaluar la millora de la qualitat.

11. Vetllar perquè s’avaluïn, si n’hi ha, els possibles canvis o millores introduïdes a les titulacions.

12. Posar a disposició de la Junta d’Escola, en finalitzar cada curs acadèmic, un informe de les avaluacions realitzades i les propostes de millora consensuades.

13. Constituir en cas necessari subcomissions per titulació quan les decisions tinguin a veure en assumptes propis d’una única titulació i no afectin a la globalitat del centre.

14. Nomenar una Comissió Permanent del Sistema de Gestió de Qualitat. Les competències d’aquesta comissió seran:
 
 • Vetllar periòdicament per l’adequat desenvolupament de la Política de Qualitat, el SGQ i els objectius.
 • Proposar mesures a la CSGQ per tal que pugui desenvolupar les competències que li en són pròpies.
 • Aprovar canvis i millores a la Política de Qualitat, el SGQ i els objectius quan ho cregui necessari.
 • Orientar estratègies de recollida d’informació dels diferents àmbits del SGQ.
 • Fer un anàlisi amb la periodicitat que s’estableixi dels indicadors recollits al SGQ.
 • Constituir en cas necessari subcomissions per titulació quan les decisions tinguin a veure en assumptes propis d’una única titulació i no afectin a la globalitat del centre.
 • Facilitar a la CSGQ el seguiment i la uniformitat en els tasques encomanades a les subcomissions.

3. COMPOSICIÓ

La CSGQ estarà formada pels següents membres:

 • Director del Centre, o persona en qui delegui, que tindrà la funció de President.
 • Director del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona (CEIB) o persona en qui delegui.
 • Sotsdirector de Qualitat.
 • Sotsdirector d’Estudis.
 • Sotsdirector de Recerca i Desenvolupament.
 • Sotsdirector de Relacions amb Empresas.
 • Sotsdirector de Recursos
 • Coordinador de titulació i dos representants del PDI per a cada titulació.
 • Delegat de cada departament amb docència assignada al centre.
 • Un representant del PAS assignat a cada laboratori o taller docent.
 • Un estudiant per cada titulació, a proposta de la Delegació d’Estudiants i el responsable de la Delegació d’estudiants o la persona en qui delegui.
 • Dos o tres representants del PAS, no assignats/des a cap laboratori o taller.
 • Tècnic de Qualitat (PAS).
 • Una persona de suport administratiu, que actuarà com a secretari.

La Comissió Permanent del SGQ estarà formada pels següents membres:

 • Sotsdirector de Qualitat.
 • Sotsdirector de Recerca i Desenvolupament.
 • Sotsdirector de Relacions amb Empresas.
 • Tècnic de Qualitat (PAS).
 • Tres o més representants del PDI.
 • Un o dos representants del PAS.
 • Un o dos estudiants.
 • Una persona de suport administratiu, que actuarà com a secretari.

4. CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT


4.1. Comissió del Sistema de Gestió de la Qualitat (CSGQ)

La Comissió del Sistema de Gestió de la Qualitat es constitueix de la següent forma:

1. El Sotsdirector de Qualitat efectua una crida als Delegats de Departament, Caps de Personal i Serveis, i Delegació d'Estudiants per a que subministrin el personal adequat per cobrir les diferents representacions de tots els ens que la composen i que s'especifiquen a l'apartat 3 “Composició”.

2. El Director de l’EUETIB presenta les bases i la Comissió de Qualitat a la Junta d’Escola per a la seva aprovació mitjançant votació, seguint la reglamentació vigent.

3. Una vegada aprovada, queda constituïda en la primera reunió efectuada després de la seva aprovació i convocada pel Sotsdirector de Qualitat.

 
En cas de ser necessari cobrir vacants per cessament d'algun membre, es comunicarà al Sotsdirector de Qualitat perquè procedeixi a suplir la plaça amb personal representant del mateix ens on es produeix la baixa. El Sotsdirector de Qualitat seguirà exactament els mateixos passos especificats per a la seva formació.

La CSGC es reunirà de manera ordinària com a mínim una vegada durant el curs acadèmic, durant la primera quinzena del mes de juliol o la primera quinzena de setembre, i de manera extraordinària quan així ho proposi el seu President, a iniciativa pròpia o a proposta d’un terç dels membres.

4.2. Comissió Permanent de Gestió de la Qualitat (CPGQ)

La Comissió Permanent de Gestió de la Qualitat se constitueix de la següent forma:

1. El president de la CGSQ proposa a aquesta, en la seva primera reunió, la formació de la Comissió Permanent de Qualitat, integrada por membres de la mateixa i assegurant la composició aprovada en Junta d’Escola.

2. La CGSQ aprova la constitució de la Comissió Permanent de Gestió de la Qualitat.

3. Queda constituïda en la primera reunió efectuada després de la seva aprovació i convocada pel Sotsdirector de Qualitat.

En cas de ser necessari cobrir vacants per cessament d'algun membre, es comunicarà al Sotsdirector de Qualitat perquè procedeixi a suplir la plaça amb personal representant del mateix ens on es produeix la baixa. Es seguirà exactament els mateixos passos que per a la seva formació.
 
La Comissió Permanent es reunirà amb més assiduïtat quan ho proposi el Sotsdirector Qualitat o a proposta d'un terç dels seus membres, establint en cada sessió la data per a la següent convocatòria.

El sistema de votació per aprovar qualsevol decisió en les dues Comissions es regirà per la reglamentació vigent que regeix actualment tant en l'EUETIB com en l'UPC, tenint el mateix valor el vot de qualsevol dels seus membres.

5. FUNCIONS DEL PRESIDENT DE LA CSGQ

El President de la CSGQ té encomanades les següents funcions:

 • Convocar i presidir les reunions plenàries de la CSGQ
 • Nomenar els membres de la Comissió, a proposta de la Junta d'Escola o dels òrgans competents en cada cas.

6. SISTEMA D'INFORMACIÓ

L’eina bàsica d’informació i comunicació entre els membre de la CSGQ és una assignatura en Atenea amb nom de “Comissió de Qualitat”. Tots els integrants de la CSGQ estan donats d’alta. La informació d’interès per al grup (articles, enllaços a pàgines d’interès, actes de les reunions, acords, documents de treball, etc) estarà disponible dintre d’aquesta assignatura. Aqueta eina telemàtica també es farà servir com a fòrum per discussions, preguntes i aportacions.

Tots els membres d’ ambdues comissions hauran d’utilitzar aquest sistema per estar perfectament informats de qualsevol acció i/o esdeveniment relacionat amb la qualitat, com a mitjà de comunicació i per agilitzar les reunions, podent consultar les propostes sotmeses a votació amb anterioritat.

7. VIGÈNCIA

Aquesta proposta va entrar en vigor el dia 17 de juliol de 2010, per l’aprovació de la Junta d’Escola de l’EUETIB, i podrà ser revisada a proposta de la pròpia comissió o de la Junta d’Escola.
darrera modificació: Octubre 2011
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech